• Działanie prawa nierównomiernego rozwoju ekonomicznego występowało w całej historii kapitalizmu. Jego efektem były zmiany układu sił między poszczególnymi państwami, formowanie się i przemieszczanie głównych ośrodków światowej gospodarki kapitalizmu. Głównym ośrodkiem gospodarki kapitalistycznej w fazie kapitalizmu wolnokonkurencyjnego była Wielka Brytania. W 1870 r. przypadało na nią prawie 32% ówczesnej światowej produkcji przemysłowej, podczas gdy na USA…

  Read more
 • Prawo do zasiłku nie przysługuje bezrobotnemu, który odmówił przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia. Przez odpowiednie zatrudnienie rozumie się zatrudnienie, do którego bezrobotny ma przygotowanie zawodowe lub może ją wykonywać po uprzednim przyuczeniu do zawodu lub przekwalifikowaniu, jeżeli praca ta jest odpowiednia ze względu na stan zdrowia, a łączny czas dojazdu do pracy i z pracy środkami…

  Read more
 • Zasady przeprowadzania wywiadu oraz wzór kwestionariusza określają przepisy wykonawcze do ustawy. „A” razie wystąpienia rażących dysproporcji między wysokością dochodu udokumentowaną przez osobę lub rodzinę ubiegającą się o pomoc a rzeczywistą sytuacją majątkową, kierownik ośrodka pomocy społecznej na wniosek pracownika socjalnego może odmówić przyznania świadczenia z pomocy społecznej. Pracownik przeprowadzający wywiad rodzinny (środowiskowy) może domagać się…

  Read more
 • Zakupiony w lutym 1943 r. przez generała Grovesa obszar pod budowę tych obiektów stanowił 500 tyś. akrów (ponad 202 tyś. ha). Z uwagi na bezpieczeństwo Site W musiał być zlokalizowany z dala od wszystkich dróg, linii kolejowych, obiektów mieszkalnych itp., a jednocześnie blisko źródła energii elektrycznej (100 MW) oraz obfitego źródła wody (ok. 100 m3/min)…

  Read more
 • Dnia 23 lipca 1945 r. George Harrison wysłał do Poczdamu telegram informujący prezydenta Trumana, iż zrzucenie bomby atomowej na Japonię jest możliwe po l sierpnia. Nazajutrz, 24 lipca 1945 r., a więc na dwa dni przed wezwaniem Japonii do kapitulacji przez uczestników konferencji poczdamskiej, prezydent Truman zaaprobował rozkaz napisany przez generała Grovesa o zrzuceniu bomby…

  Read more
 • Siarka podobnie jak fosfor, siarka jest domieszką szkodliwą o wyraźnej skłonności do segregacji. Z żelazem tworzy niskotopliwą(988°C) eutektykę FeS-Fe, która powoduje pękanie na gorąco. Obecność FeS jest jedną z przyczyn pękania rozwarstwieniowego. Niekorzystny wpływ siarki redukuje się, stosując zwiększoną ilość manganu w stali, który z siarką tworzy plastyczny MnS mający formę bardziej przestrzennych wtrąceń. Zawartość…

  Read more
 • W razie śmierci lub zaginięcia żołnierza pozostałej rodzinie przysługuje renta rodzinna z niewielkimi zmianami, jak na podstawie ubezpieczenia społecznego pracowników. Do emerytur i rent przysługuje na ogólnych zasadach przepisów o ubezpieczeniu społecznym pracowników: dodatek pielęgnacyjny, dla sierot zupełnych, kombatancki, za tajne nauczanie i zasiłek pogrzebowy. Emerytury i renty wojskowe ulegają waloryzacji w takim samym stopniu…

  Read more
 • Spawalność jest jedną z wielu cech materiałów konstrukcyjnych (podobnie jak np. plastyczność, lejność, hartowność, skrawalność, odporność na korozję), które warunkują ich przydatność do realizacji stawianych zadań lub danego procesu technologicznego. Szersze pojęcie – spajalność – obejmuje także podatność na zgrzewanie i lutowanie. Ze spawalnością jest związane pojęcie wrażliwości na spawanie, które wyraża reakcję metalu na…

  Read more
 • Zwiększona ilość w niestopowych stalach konstrukcyjnych takich pierwiastków jak miedź, chrom, fosfor i nikiel w istotnym stopniu zwiększa ich odporność na korozję atmosferyczną. Takie wieloskładnikowe stale, nazywane trudno rdzewiejącymi, w określonym środowisku atmosferycznym mogą być stosowane bez powłok, gdyż po dłuższym oddziaływaniu atmosfery na powierzchni powstaje zwarta warstewka ochronna produktów korozji hamująca przebieg dalszego procesu…

  Read more
 • Na pierwszy rzut oka ktoś wydaje się niezwykle sprawny, ponieważ wszystkim dookoła rozpowiada o swoich osiągnięciach. O innym ? ?milczku” ? powiadają, że chyba nic nie robi, bo nie ma czym się pochwalić. Głębszy wgląd w sytuację ujawnia, że gaduła to ?krowa, która dużo ryczy”, a ?milczek” pracuje dobrze. Nie rozwodzi się nad wynikami roboty,…

  Read more
 • Postępowanie w sprawie świadczeń wszczyna się na wniosek zainteresowanego, który staje się stroną postępowania. Postępowanie jest wolne od opłat, a koszty postępowania pokrywa organ prowadzący postępowanie. Ciężar dowodu obciąża stronę postępowania zainteresowaną w przyznaniu świadczenia. Dla postępowania dowodowego w sprawach o świadczenia, charakterystyczny jest wymóg dowodów na piśmie. Są nimi różnego typu dokumenty, jak zaświadczenia,…

  Read more